Slide 1
BUDUJEME A REVITALIZUJEME PRE VÁS...
Slide2
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ...

ČASOPIS 1-2/2023

  Udalosti zo začiatku roka 2023 mapujeme v novom čísle podnikového časopisu:...

ČASOPIS 12/2022

Posledné tohtoročné číslo nášho časopisu prináša pohľad na decembrové udalosti u nás vo firme aj...
Všetky novinky

Profil

Na slovenskom stavebnom trhu pôsobíme od roku 1997. Predmetom našej činnosti je realizácia ekologických inžinierskych, vodohospodárskych a občianskych stavieb ako sú:

 • vodovody, kanalizácie, protipovodňové stavby,
 • bytové domy s napojením na inžinierske siete, nebytové budovy,
 • revitalizácie miest a obcí, výstavba a rekonštrukcie komunikácií.

 

Administratívne sídlo spoločnosti je v Sabinove. Naše pôsobenie však územne pokrýva celé Slovensko. Disponujeme vysokokvalifikovanou, pravidelne školenou pracovnou silou, s vysokou mierou špecializácie a profesionálnej zdatnosti. Pri realizácii stavebných prác využívame vlastný vozový a strojový park, ktorý pravidelne dopĺňame a inovujeme.

 

 

Ekosvip

 

 

Ciele a zámery firmy:

1. zdokonaľovať sa v doterajšej činnosti a hľadať nové možnosti uspokojovania potrieb zákazníkov,
2. efektívne využívať kapacity, vytvárať nové a udržiavať existujúce pracovné miesta,
3. aktívne prispievať k ochrane a udržaniu kvality životného prostredia ako aj k zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva,
4. napomáhať ekonomickému rastu a celkovému rozvoju regiónu.

 

Vedenie spoločnosti:

konateľ a výkonný riaditeľ: Ing. Peter Bujňák
prokurista: Ing. Marcela Bujňáková
výrobný riaditeľ divízia inžinierske stavby: Mário Lisoň
výrobný riaditeľ divízia pozemné stavby: Ing. Alexander Hlivák
obchodno-technický riaditeľ: Ing. Pavol Urda
ekonomický riaditeľ : Ing. Roman Seliga

 

Zapís v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P.

 


Politika kvality

Vedenie spoločnosti vyhlasuje politiku kvality, ktorá je základom stratégie jej riadenia.

Pre ďalší rozvoj spoločnosti, pre trvalé zabezpečenie kvality výkonov spoločnosti a pre možnosť trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality, sa vedenie spoločnosti rozhodlo prijať túto zásadu riadenia a vyhlasuje ju za svoju politiku kvality:

KVALITOU PRODUKTOV USPOKOJOVAŤ OČAKÁVANIA ZÁKAZNÍKOV

Pre naplnenie tejto politiky kvality vedenie spoločnosti vytýčilo nasledovné zásady, ktoré sú minimálne raz ročne, v správe o účinnosti systému manažérstva kvality, podrobené komplexnému zhodnoteniu:

 • v súlade s požiadavkami legislatívnych noriem a zákazníkov sústavne zvyšovať účinnosť systému manažmentu kvality
 • v súlade s požiadavkami legislatívnych noriem a zákazníkov sústavne zvyšovať vedomie o kvalite u všetkých zamestnancov spoločnosti
 • v súlade s požiadavkami noriem a zákazníkov sústavne prehlbovať systém manažérstva kvality s perspektívou nulovej priepustnosti nezhodných produktov, smerom k zákazníkovi
 • v súlade s požiadavkami noriem a zákazníkov trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality s prioritou na znižovanie nákladov na kvalitu jeho zabezpečenia 

Environmentálna politika

Naša spoločnosť, ktorá ponúka komplexné služby pri vykonávaní stavieb, si plne uvedomuje, že zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života na Zemi a že cieľom starostlivosti o životné prostredie je vytváranie podmienok pre trvale udržateľný rozvoj v dimenzii zachovania životného prostredia pre budúce generácie. Spoločnosť si plne uvedomuje vplyv svojich činností a služieb na životné prostredie. Vrcholové vedenie spoločnosti preto pre ďalší rozvoj činnosti a trvalé zlepšovanie sa zaviazalo dodržiavať túto environmentálnu politiku:

VÍZIA - HLAVNÝ CIEĽ

Našou víziou je vždy uspokojovať požiadavky zákazníkov spoločnosti v súlade s environmentálnymi požiadavkami tak, aby bola garantovaná a zabezpečená ochrana životného prostredia.

PRINCÍPY:

 • Plniť v oblasti životného prostredia príslušné právne požiadavky, ktoré vyplývajú z legislatívy, zo všeobecne platných noriem a nariadení a iné požiadavky, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť a ktoré sa vzťahujú na jej environmentálne aspekty,
 • preventívnymi opatreniami eliminovať / znižovať pravdepodobnosť vzniku mimoriadnych udalostí s negatívnym vplyvom na životné prostredie,
 • minimalizovať negatívne dopady environmentálnych vplyvov z aspektov a do riešení v programoch environmentálnych cieľov zahrnúť riešenie tých environmentálnych aspektov, ktoré budú mať významné environmentálne ciele,
 • pravidelne určovať, aktualizovať, vyhodnocovať a preskúmavať prijaté dlhodobé environmentálne ciele a krátkodobé environmentálne ciele a úlohy, hlavne pre elimináciu aspektov s významnými environmentálnymi vplyvmi,
 • komunikovať so zamestnancami, s verejnosťou, s orgánmi štátnej správy a samosprávy podnety na zlepšovanie stavu životného prostredia a vytvárať podmienky pre dôveru a obojstrannú spoluprácu,
 • environmentálnu politiku zdokumentovať, zverejňovať, implementovať a udržiavať a preukázateľne o nej informovať všetkých zamestnancov spoločnosti a sprístupniť ju verejnosti,
 • zvyšovať environmentálne povedomie a zodpovednosť zamestnancov systematickým odborným vzdelávaním, osvetou a motiváciou a tým zabezpečovať sústavné zlepšovanie vzťahu spoločnosti a jej zamestnancov k ochrane a tvorbe životného prostredia.

 


Politika bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci

Spoločnosť pri vykonávaní stavieb prednostne dbá na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci, pretože zdravie je to najcennejšie a je podmienkou vykonávania akejkoľvek činnosti. Vrcholové vedenie spoločnosti preto pre ďalší rozvoj činnosti a trvalé zlepšovanie sa zaviazalo  dodržiavať túto politiku BOZP:

VÍZIA - HLAVNÝ CIEĽ

Našou víziou je vždy uspokojovať požiadavky zákazníkov spoločnosti v súlade s ochranou zdravia a bezpečnosťou práce tak, aby bola garantovaná a zabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci vlastných pracovníkov, pracovníkov subdodávateľov, ako aj iných osôb zúčastňujúcich sa činností spoločnosti.

PRINCÍPY:

 • spoločnosť prijíma záväzok na prevenciu zranení a poškodení zdravia a záväzok na sústavné zlepšovanie manažérstva a výkonnosti BOZP,
 • spoločnosť prijíma záväzok na dodržiavanie právnych a iných požiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť a ktoré sa týkajú ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci
 • spoločnosť vytvára rámec na určovanie a preskúmanie predmetu BOZP prostredníctvom schválených interných smerníc, pokynov, plánov a poriadkov, ktoré garantujú neustále zlepšovanie stavu BOZP v organizácii
 • spoločnosť garantuje, že systém BOZP je zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný, komunikovaný so zamestnancami, s verjnosťou, s orgánmi štátnej správy
 • spoločnosť zavedený systém BOZP prejednáva so všetkými osobami, ktoré riadi pri vykonávaní svojich činností a prihliada na osobné záväzky zamestnancov v súvislosti s BOZP
 • spoločnosť prístupnosť svojej politiky BOZP zabezpečuje zverejnením na svojej web stránke
 • spoločnsoť zabezpečuje pravidelné kontroly vhodnosti a aktuálnosti systému BOZP v organizácii

 

 

 

 

Dôkazom o kvalite našej práce sú aj certifikáty kvality podľa noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 45001:2019, ktorých sme držiteľom.

      

Od škoského roku 2018/2019 sme zapojení do duálneho vzdelávania.